Slide03Slide02
Hoạt động

 

1. Hoạt động củng cố tổ chức
Mở rộng thành viên
Xây dựng chiến lược mạng lưới (4/2012)
Xây dựng đội ngũ chuyên gia về quản trị và chính sách công
Tham gia quá trình chính sách
Xây dưng năng lực cộng đồng để thúc đẩy quản trị công bằng, dân chủ và cải cách hành chính công
Xây dựng năng lực cho các tổ chức XHDS và các tổ chức thành viên về quản trị và cải cách hành chính công
Xây dựng mối quan hệ đối tác và gây quĩ.
1. Hoạt động củng cố tổ chức (tiếp)
Xây dựng tờ rơi giới thiệu mạng lưới
Hoạt động họp định kì
Xây dựng website: http://www.gparvietnam.vn đang trong quá trình hoàn thiện.
 
1. Hoạt động củng cố và phát triển tổ chức (tiếp)
Tập huấn phân tích chính sách (10/2012)
Khoá tập huấn cung cấp:
Các khái niệm chính sách và các loại chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở cấp TW và địa phương
Chu trình/các bước phân tích chính sách và xác định được kết quả của một chu trình phân tích chính sách
Một số kỹ năng cần có để tư vấn/phản biện chính sách
 
 
2. Hoạt động vận động chính sách
Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật việc làm (9/2012):
Hội thảo được tổ chức với sự tham dự của các đại biểu đến từ Cục việc làm (MOLISA), Uỷ ban các vấn đề xã hội của QH, Bộ nội vụ, Vụ bình đẳng giới, NGOs…
Báo cáo đóng góp ý kiến đã được gửi tới Uỷ ban Các vấn đề xã hội QH và Ban soạn thảo 
 
2. Hoạt động Vận động chính sách (tiếp)
Tập huấn viết báo cáo UPR (11-12/2012)
Liên hiệp quốc và cơ chế nhân quyền của LHQ
Cơ chế UPR và tiến trình UPR
Xác định các chủ đề và các tổ chức quan tâm
 
 
2. Hoạt động Vận động chính sách (tiếp)
 
2. Hoạt động Vận động chính sách (tiếp)
Tổ chức hội thảo kỷ niệm ngày nhân quyền 10/12
Tham gia đánh giá PAPI và JUPI
 
3. Hoạt động xây dựng mạng lưới và gây quỹ
Mở rộng mối quan hệ hợp tác với:
Các mạng lưới
GENCOMNET, CIFPEN, PPWG, DOVIPNET…
Các tổ chức phi chính phủ
iSEE, Live&Learn, CCIPH, IDEA…
Các cơ quan Chính phủ
MOLISA, MOHA, MOFA, Văn phòng Nhân quyền
Các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ 
UNDP, OCHCR, các ĐSQ Thụy Sĩ, Nauy và Canada
Các chuyên gia 
Ngân sách năm 2012
Thuận lợi, khó khăn, bài học
Hoạt động năm 2013
KẾ HOẠCH NĂM 2013
TT
Ni dung hot đng
Thi gian
Cơ quan chu trách nhim
1
Duy trì website
1 – 10/2013

 

2
Tổ chức họp định kì mạng lưới
6/2013
????
3
Hội thảo về tham vấn của XHDS và người
dân trong tiến trình XD Hiến pháp, Luật
Pháp và chương trình CCHCC giai đoạn 2011-2020
3/2013
GLASA, CSDP, CCRD, CGFED, CEPEW
4
Các diễn đàn đối thoại giữa XHDS/cộng
đồng và các cơ quan nhà nước về thực
thi luật pháp, chính sách và chương trình CCHCC
????
CISDOMA,  GLASA, CEPEW
5
Viết báo cáo UPR
1 - 8/2013
CSDP, CEPEW, CGFED, CCRD, CDI, ACDC, CENEV, VICOMC, CISDOMA
6
Tham vấn Hiến pháp
2 - 3/2013